Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego, który znajduje się na stronie www.flisakmed.pl jest:

Centrum Aktywnej Rehabilitacji

Damian Flisak

ul. 29 Listopada nr 9

32-050 Skawina

NIP 868 176 60 48
zwany dalej Sprzedawcą.

Z administratorem można kontaktowac się telefonicznie, za pomocę korespodencji listowej lub poprzez stronę internetową.

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zakupu w naszym sklepie internetowym jest niezbędne do wykonania umowy kupna- sprzedaż.

Uzyskane w ten sposób dane osobowe pozyskiwane są w ramach wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują takie dane jak: imie i nazwisko, nazwę firmy, adres korespodencyjny lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane, które użytkownik świadomie nam przekazał.

państwa dane bedę przetwarzane do momentu realizowania ww. celów lub do momentu, kiedy kupujący wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. okres przetwarzania danych osobowym może zostać przedłużony o okres przedawnienia rozszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia rozszczeń lub obrony przed takimi rozszczeniami.

Podanie danych osobowych kupującego jest niezbędne w celu dokonania umowy kupna - sprzedazy i jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora i obejmują takie informacje jak: imię i nazwisko, adres dostawy, nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres emailowy.

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe właściwym organom lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik może :

 • żadać od administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • żadać od administratora sprostowania danych osobowych
 • żądać od administratora ograniczenia danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Administrator jednoczesnie informuje, że przy braku sprzeciwu Firma Centrum Aktywnej Rehabilitacji Damian Flisak będzie stale przechowywał Państwa dane osobowe i korzystał z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelkich ofert handlowych na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), prowadząc sprzedaż wyłącznie drogą wysyłkową sklep FlisakMed.pl jest zwolniony z obowiązku wysyłania paragonów fiskalnych razem z zamówieniami. Dowód zakupu w postaci paragonu / faktury nie jest wymagany przy dokonywaniu zwrotu lub wymiany towaru bądź w przypadku składania reklamacji.

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskimi stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 5. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna artykułów medycznych, rehabilitacyjnych, ortopedycznych i innych produktów za pośrednictwem sieci Internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) a także ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

       9. Uwaga, z uwagi na to że sklep FlisakMed jest sklepem internetowym, może zdarzyć się             sytuacja, że w momencie złożenia zamówienia na poszczególny produkt, może zostać już wysprzedany i nie będzie go na magazynie"
Definicje pojęć

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz załącznikami, informujący o obowiązkach oraz prawach  dwóch Stron Umowy,
 2. Strona - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca. W przypadku pojęcia Strony rozumie się Kupującego i Sprzedawcę łącznie.
 3. Umowa zawarta na odległość - to Umowa zawarta przez Strony na odległość przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest na odległość z wykorzystaniem dostępnych w Sklepie Kanałów Komunikacji.
 4. Kanały Komunikacji - formy składania zamówień na odległość, określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.flisakmed.pl
 6. Sprzedawca - Centrum Aktywnej Rehabilitacji Damian Flisak, ul. 29 Listopada nr 9, 32-050 Skawina NIP 868 176 60 48
 7. Usługodawca - Centrum Aktywnej Rehabilitacji Damian Flisak, ul. 29 Listopada nr 9, 32-050 Skawina
 8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo.
 9. Konsument - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.
 12. Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 14. Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 15. Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym.
 16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Forma płatności - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
 19. Forma dostawy - forma dostarczania zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
 20. Kodeks dobrych praktyk -  stosowany przez Sprzedawcę zbiór zasad postępowania przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.
 21. Informacja - znajdująca się przy zdjęciu produktu informacja o produkcie, stanowiąca charakterystykę najważniejszych określeń oraz opis produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
 22. Koszyk - elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu ich późniejszego zakupu.
 23. Miejsce wydania produktu - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod które ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez Kupującego.
 24. Moment wydania produktu - moment w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
 25. Adres reklamacyjny oraz Adres odstąpienia od umowy - adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
 26. Przedmiot umowy lub Przedmiot świadczenia - wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia. W zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
 27. Usługi świadczone drogą elektroniczną - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
 28. Formularz zamówienia - znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
 29. System informatyczny - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 30. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
 31. Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie internetowym.
 32. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


Konto Klienta

 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji koniecznym jest wypełnienie pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe, podając swoje prawdziwe dane.
 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika.
 4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  W sytuacji gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest o ich niezwłoczną aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
 5. Po zalogowaniu się na swoje konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.


Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia Konsumentów z Polski.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy, e-mail. W trosce o bezpieczeństwo zamówień, jak również ich poprawność, nie są przyjmowane zamówienia telefoniczne.
 4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku "dodaj do koszyka". Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu "Uwagi do zamówienia". Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: "Przejdź do potwierdzenia". Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk "Zamów". Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
 5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: w treści wiadomości Klient powinien podać: nazwę, adres, adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), NIP ( dotyczy Przedsiębiorców ) nazwy zamawianych produktów, kody produktów, liczbę produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do Klienta: adres e-mail i numer telefonu.
 6. Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt 6  powyżej jest momentem zawarciem umowy.
 8. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.
 9. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 12. Sprzedawca może odmówić Klientowi/Przedsiębiorcy realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony.


Zmiany w zamówieniu

 1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie.
 2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail sklep@flisakmed.pl

Dostępność towaru  

Towary oferowane w sklepie internetowym mają następujące statusy dostępności:

 • Wysyłamy w 24 h po zaksięgowaniu wpłaty na konto fimy FlisakMed Agnieszka Flisak Sklep Medyczny jeżeli jest płatność przelewem
 • Wysyłamy w ciągu 24 h po złożeniu zamówienia do godziny 12.00 w dniu roboczym, jeżeli jest płatność przy odbiorze.

Dostawa towaru

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.
 3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie sklepu internetowego. Jednak w takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę Kurierowi, spoczywa na Kliencie.
 4. W przypadku opisanej w pkt. 3 sytuacji informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą email, na wskazany adres kontaktowy.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia Umowy zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez Niego zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnych zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
  DOSTAWA TOWARU-POLSKA

Konsument

 1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie.
  Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
 2. Konsumentom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokółu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: +48 512 114 457 bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@flisakmed.pl

Śledzenie przesyłki

 1. W dniu wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego oraz informacją, jaki podmiot realizujący dostawę dostarczy towar. Umożliwia to sprawdzenie, gdzie aktualnie znajduje się paczka.
 2. W celu sprawdzenia, gdzie znajduje się przesyłka, należy przygotować numer listu przewozowego paczki, który podaje się konsultantowi infolinii lub wpisuje się w odpowiednie pole na stronie internetowej firmy przewozowej.


Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

 Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), prowadząc sprzedaż wyłącznie drogą wysyłkową sklep Flisakmed.pl jest zwolniony z obowiązku wysyłania paragonów fiskalnych razem z zamówieniami. Dowód zakupu w postaci paragonu / faktury nie jest wymagany przy dokonywaniu zwrotu lub wymiany towaru bądź w przypadku składania reklamacji.

 1. Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@flisakmed.pl
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z Oświadczeniem o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres email podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta z zastrzeżeniem, że:
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności " za pobraniem" zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Konsumenta lub w inny sposób ustalony przez strony.
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonalności, o czym mowa powyżej tj. w pkt. 8.
 10. Konsument w przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstapienia od Umowy.
 11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w poniższych przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonałw  pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od  Umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której konsument wyraźnie żądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • zawartej na drodze aukcji publicznej.

Przedsiębiorca

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
 2. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od Umowy.
 3. W celu dokonania odstąpienia od Umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego droga mailową na sklep@flisakmed.pl lub telefonicznie 512 114 457 i poinformować o chęci zwrotu towaru.
 4. Następnie należy wypełnić Formularz zwrotu (załącznik w formacie: PDF do edycji, PDF,JPG) i przesłać go na adres email sklep@flisakmed.pl
 5. Paczka powinna zawierać:
  • zwracane produkty,
  • wypełniony "Formularz zwrotu",
  • kopię faktury VAT,
  • Kartę gwarancyjną ( jeśli byłą dołączona do produktu).
 6. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres:
  Centrum Aktywnej Rehabilitacji

             Damian Flisak

             ul. 29 Listopada nr 9

            32-050 Skawina

Płatności

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówienia to:
  • płatność przy odbiorze / za pobraniem – za zamówienie Klient płaci kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.
  • płatność przelewem / przedpłata – za towary Klient płaci przed realizacją zamówienia. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.
 2. W poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności z zamówieniem należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.
 3. Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski zł.
 4. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia fakturę VAT.
 5. Dane do przelewu dla płatności przelewem:
  Agnieszka Flisak
  nr rachunku :PKO 64 1020 1433 0000 1502 0059 3160

GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Oferta jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności wskazane w pkt 10 postanowień ogólnych Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@flisakmed.pl
 7. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.flisakmed.pl, a także wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu internetowego oraz inne loga i znaki stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.flisakmed.com są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu internetowego.
 8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 9. Złożenie zamówienia przez Konsumenta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.
 10. Regulamin obowiązuje od 01,09,2015.